COOCKIES & LEGAL NOTICES

PERSONUPPGIFTER

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR ICU-inspiration. OM DIG?

ICU-inspiration.behandlar de personuppgifter som du lämnar i samband med att du köper produkter eller tjänster eller lämnar vid kontakt med ICU-inspiration. i t.ex mejl och sms i andra ärenden.

ÄNDAMÅL OCH LAGLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN

För följande ändamål behandlar ICU-inspiration.  dina personuppgifter för att fullgöra avtal eller vidta åtgärder som du begär innan ett avtal ingås:

På ICU-inspirations hemsida finns möjligheten att via en formulär kontakta ICU-inspiration. Om du väljer att fylla i detta formulär och/ eller kontakta ICU-inspiration via mejl, telefon eller sms, ombeds du lämna vissa personuppgifter, t.ex. namn och postadress. ICU-inspiration, behandlar uppgifterna för att kunna fullfölja kommunicationen och svara.

För följande ändamål behandlar ICU-inspiration. dina personuppgifter för att fullgöra en rättslig förpliktelse:

Personuppgifter såsom namn, mejladress och telefonnummer sparas efter ärendets avslutats och/eller avtalets fullföljts för att kunna komma i kontakt med dig om det visar sig att något har blivit fel avseende gällande taxerings– och bokföringslagar och behöver åtgärdas för att kunna  uppfylla skyldigheter i dessa regelverk.

Efter avslutade avtal/ överenskomemlser behandlas personuppgifterna för ändamålet att uppfylla skyldigheter enligt bokföringslagen.

ICU-inspiration. kan komma att spara personuppgifter gällande transaktioner i egna system utanför betaltjänsternas system [t.ex. Swedbank, Bankgiro och Swish] som behövs för att uppfylla enligt lag gällande bokföringsregler. Betaltjänster ICU-inspiration använder [t.ex. Swedbank, Bankgiro och Swish] är skyldiga enligt lag att spara vissa uppgifter, detta kan även inkludera personuppgifter. ICU-inspiration har åtkomst till betaltjänsternas sparade personuppgifter. Detta stycke gäller både när du gör en transaktion till ICU-inspiration., t.ex. betalar för en tjänst eller produkt, och när ICU-inspiration gör en transaktion till dig, t.ex. en återbetalning.

För följande ändamål behandlar ICU-inspiration. dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och samtycke:

Om du är en befintlig kund kan dina personuppgifter efter samtycke komma att användas för direkt marknadsföring. Det skulle då i huvudsak röra sig om information om tillfälliga erbjudanden, kurser eller andra event som det finns ett direkt samband med de tjänster du köper och som det bedöms att du kan ha särskilt intresse att ta del i. Du kan välja att dina personuppgifter inte används för sådan marknadsföring genom att meddela Om du är en befintlig kund kan dina personuppgifter efter samtycke komma att användas för direkt marknadsföring. Det skulle då i huvudsak röra sig om information om tillfälliga erbjudanden, kurser eller andra event som det finns ett direkt samband med de tjänster du köper och som det bedöms att du kan ha särskilt intresse att ta del i. Du kan välja att dina personuppgifter inte används för sådan marknadsföring genom att meddela ICU-inspiration.

Dina personuppgifter kan komma att delas med tredje part om det behövs för att hantera ärendet och/eller ingå och fullfölja avtal men endast om du efter information lämnat särskilt samtycke till det.

Det är inte ett lagstadgat eller avtalsenligt krav att lämna dina personuppgifter till ICU-inspiration., och du är inte skyldig att lämna dina personuppgifter. Om du inte lämnar dina personuppgifter kan det dock komma att inverka på ICU-inspiration.s möjlighet att ingå avtal och tillhandahålla  produkter och tjänster till dig, samt därefter att administrera avtalsförhållandet och uppfylla åtaganden i förhållande till dig.

r följande ändamål behandlar ICU-inspiration. dina personuppgifter med stöd av samtycke:

Det finns möjlighet att kontakta ICU-inspiration via mejl, sms och telefonsamtal. När du skickar mejl kan ICU-inspiration och den tjänst ICU-inspiration använder för mejl [Binero/Wordpress] komma att få del av ditt IP-nummer och mejladress. När du skickar SMS eller ringer kan ICU-inspiration och den tjänst ICU-inspiration använder för telefoni [Comviq] komma att få del av ditt telefonnummer. Ditt IP-nummer, mejladress och ditt telefonnummer är dina personuppgifter.

På ICU-inspiration.s hemsida finns därutöver möjlighet till kontakt genom att skicka meddelande via ett kontaktformulär. Du ombeds i kontaktformuläret lämna vissa personuppgifter såsom namn och mejladress. Detta meddelande omvandlas automatiskt till ett mejl och ICU-inspiration. och den tjänst ICU-inspiration använder för mejl [Binero] kan komma att tilldelas ditt  IP-nummer och din mejladress. Du har därutöver möjlighet att skriva fritext.

De tjänster ICU-inspiration använder för mejl- och telefonkommunikation [Binero/ WordPress och Comviq] kan utöver ditt IP-nummer, mejladress och telefonnummer komma att få åtkomst till de uppgifter du lämnar i fältet för fritext på kontaktformuläret samt innehåll i mejl och sms och är enligt lag skyldiga att spara vissa uppgifter, inklusive personuppgifter, under en viss begränsad tid.

ICU-inspiration uppmanar dig att vara restriktiv gällande vilka personuppgifter du lämnar i kontaktformulärets fält för fritext på ICU-inspirations hemsida, i mejl och sms och helt utelämna så kallade känsliga personuppgifter. Känsliga personuppgifter är exempelvis sådana som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv.

Genom att du själv väljer att kontakta ICU-inspiration och i samband med detta lämnar personuppgfter till ICU-inspiration samtycker du till att lämna dessa personuppgifter till ICU-inspiration och de telefon- och mejltjänster ICU-inspiration använder för sådan kontakt.  Personuppgifter ICU-inspiration mottagit genom kontaktformulär, mejl, sms och telefonsamtal behandlas för att kunna ta emot din kommunikation, hantera ärendet och/eller ingå och uppfylla avtal.

HUR LÄNGE SPARAR ICU-inspiration. INFORMATIONEN?

Personuppgifter som finns i bokföringsunderlag såsom exempelvis kvitton och fakturor sparas i sju år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades i enlighet med bokföringslagen. Detta gäller även återköp, reklamation, sakskada, utbetalning av kompensation eller annan kreditering.

Namn, mejladress och telefonnummer sparas så länge vi har ett pågående avtal och i högst 13 månader efter senaste kundkontakten avslutats.

Tillhör du en organisation, företag eller myndighet sparas namn, mejladress och telefonnummer så länge vi har ett pågående avtal och om ICU-inspiration har varit din kund sparas efter fullgjort avtal och om ICU-inspiration. bedömer att ICU-inspiration kan komma att vilja utbyta tjänster eller information med dig som din kund igen i högst 3 år, annars i högst 13 månader.

Övriga personuppgifter gallras och raderas regelerbundet och raderas inom högst 3 månader när de inte längre behövs.

DINA RÄTTIGHETER

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som ICU-inspiration behandlar om dig (registerutdrag) samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.

Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har även under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Integritetsskyddsmyndigheten (Datainspektionen) eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

KONTAKT

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med ICU-inspiration med anledning av ICU-inspirations behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta ICU-inspiration genom telefon 0704-053 110, mejl wow@annanumell.se eller genom att skicka brev till ICU-inspiration, Frögatan 8, 302 47 Halmstad.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter är ICU-inspiration, Frögatan 8, 302 47 Halmstad.

Cookies

På ICU-inspiratios hemsida används session cookies. Cookies är små textfiler med information som lagras på din dator, surfplatta eller telefon när du besöker en webbplats. Cookies används för att få webbsidor att fungera mer effektivt men även för att ge viss information till ägaren till en hemsida. Cookies gör det möjligt att hålla isär olika användare från varandra, vilket i sig kan ge respektive användare en mer positiv upplevelse av webbplatsen.

De flesta webbläsare har en standardinställning som accepterar användningen av cookies. Du kan ändra dessa inställningar så att du som användare varnas så fort en cookie skickas till din dator eller skapa en huvudregel som innebär att cookies blockeras. Du kan också välja att radera alla de cookies som finns lagrade på datorn. Hur du tar bort lagrade cookies eller ändrar inställningarna för cookies anges i instruktionerna till webbläsaren eller i den hjälpfunktion som de flesta webbläsare är utrustade med. Om du väljer att blockera de cookies som används på den här hemsidan kan detta påverka din upplevelse av hemsidan, t.ex. så kommer vissa funktioner inte att fungera.

Den här hemsidans statistik analyseras med hjälp av Google Analytics. Här finns information om hur uppgifterna används av Google när du använder hemsidan.

> INFORMATION OM HUR UPPGIFTER ANVÄNDS AV GOOGLE

För mer information om GDPR besök Datainspektionens Hemsida